Những người khai thác Pi lâu năm đều biết rõ Wes Spencer ,Ông ta là chuyên gia an ninh mạng của nước Mỹ sở hữ hàng tá công ty công nghệ tài sản hàng trăm triệu đô la ,ông ta vẫn khai thác Pi và tuyển ref nhiệt tình trên kênh youtube và Twitte. chúng ta đa số là người nghèo Việt Nam là Quốc gia có thu nhập thuộc thuộc tốp thấp nhất thế giới và đồng tiền VND là 1 trong 3 đồng tiền giá trị thấp nhất toàn cầu là (đồng IRA của Iran, đồng BYR của Belarus, đồng VND của Việt Nam ) Vậy lên đừng có tự hào gì ở đây ,đừng chê bai Pi những người thiếu hiểu biết mới chê pi và nói xuyên tạc về Pi !

Gọi ngay

Zalo

// Authenticate the user, and get permission to request payments from them: const scopes = ['payments']; // Read more about this callback in the SDK reference: function onIncompletePaymentFound(payment) { /* ... */ }; Pi.authenticate(scopes, onIncompletePaymentFound).then(function(auth) { console.log(`Hi there! You're ready to make payments!`); }).catch(function(error) { console.error(error); }); Pi.createPayment({ // Amount of π to be paid: amount: 3.14, // An explanation of the payment - will be shown to the user: memo: "...", // e.g: "Digital kitten #1234", // An arbitrary developer-provided metadata object - for your own usage: metadata: { /* ... */ }, // e.g: { kittenId: 1234 } }, { // Callbacks you need to implement - read more about those in the detailed docs linked below: onReadyForServerApproval: function(paymentId) { /* ... */ }, onReadyForServerCompletion: function(paymentId, txid) { /* ... */ }, onCancel: function(paymentId) { /* ... */ }, onError: function(error, payment) { /* ... */ }, });diy class- zals-fb~> «div class-"phone DivFixed*>